Qīngyù àn yuánxī Xīn Qìjí pīnyīn xiě yīpiān wénzhāng, zìshù zài 300 gè zì yǐshàng.

\"青玉案元夕\" 是宋代文學家辛棄疾的一首詞,描寫了一個美麗動人的元宵夜晚。這首詞以其細膩的筆觸和深情的表達,成為了中國古代文學的經典之作。

元夕,是中國農歷的正月十五,也是傳統的元宵節。在這個節日里,人們會舉行煙花晚會、品嘗元宵湯圓、猜燈謎等活動,慶祝新的一年的到來。

詞的開頭以“青玉案”三個字為引子,將讀者帶入了一個靜謐而神秘的夜晚。辛棄疾用了大量的修辭手法,如擬人、擬景等,將元宵夜晚的景色、心情都表達得淋漓盡致。在詞的開頭,辛棄疾寫道:“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏?!边@兩句以寫景的手法,將月亮、水面的美麗形態描繪得惟妙惟肖,給人以美麗的視覺享受。

詞的中間部分,辛棄疾用了“冷艷”、“憂思”、“愛別離”等詞語,描述了他對過去事情的回憶和思考。他用文字將內心的情感表達出來,讓讀者感同身受。詩中也糅合了個人對此時社會現狀的思考以及對愛情的癡迷,使整個詞更加豐滿。

詞的結尾部分,辛棄疾通過“遠近”、“情人”等詞語,將節日的歡樂與對親人的思念相結合,形成鮮明的對比。這種思鄉之情,在中國古代文學中是常見的主題,辛棄疾在此處通過細膩的描寫,將自己對親人的思念表達得淋漓盡致。

辛棄疾的這首詞以其才情獨特的面貌,將元宵夜晚的美麗和內心的情感完美結合,成為了中國古代文學中的一顆瑰寶。讀此詞,不僅能感受到作者的深情款款,也能領略到中國古代文學的博大精深。

青玉案元夕辛棄疾拼音版

qīng yù àn, yuán xī, xīn qì jì pīn yīn bǎn

yǒu yí gè měi lì de fū rén zhū mén

tài yáng yǐ jì zài tiān wài chū xiào

měi ge rén dōu jì lǐ yì tiān

zì jǐ de mèng xiǎng chóng sàn

qīng yù yǒu duō wén qū, hǎn yì yòng yīn

tài shàng de měi zǐ jiù rú cǎi quǎn

chéng yuán yě méi shòu guò mǎ jiàn

yí duàn lǐ fèng shēng fēi yǔ bàn

zhǔ mén lǐ tiān guāng wǎng lǐng qīng

yān jīn chéng zài měi rén de chì

xīn zhōng de lèi xià bù tuì xié

cǐ chén bù shì yǒng qīng hé xiē

yī qiǎn sān bǎi yuè, sù gu?ng xiāo

shí cì chū qīng yú ān, qīng yú huǒ

bù yào shuō huǒ yuán bù xǐn, huǒ lái wú yī

wéi zhōng sì wáng ér wáng hé wēi wóng

wǒ zhǐ xiǎng zài zuì hòu de shí kè

hé nǐ yì qǐ zuò shì shàng de chàng

xiū zhēng wǒ men de shí gè yě jiū

yōu bù zhī dào jiān zhēn huán lǐ bàn

rén jīng jìn chū, yǔ lái mí mǎng

tīng nǐ de chàng huà, yǎn yù lǐ diàn

chǎn shuǐ yú de yuǎn chù tài zhèn

shuí néng qīng xǐ yú zhè zhōng yí

jì duàn fēng xīn, qīng gé chōu

duì zhōng guó xiàn shù, wǒ men wú yán

wàn wù guāng fēn, yīng fēng qīng

xìn xī wú zhuó xiāng wáng lāi wǒ men

chū yóu tóu yè hēi hēi de yě lì

tǎng zhī měi rén de yǎn yīn yǔ wǔ

yī shēng yú què, huān xià zì jiān

yā sān shǔ xià, cǐ shǐ lǐ jīn yān

chuán zōng hái tù, yuǎn tiān shàng qīng

yī qiǎn sān bǎi yuè, wéi zhōng shì

guò yǔ zhè rì zǎo, wǒ men xià yī lèi

qīng yú àn, yuán xī, xīn qì qīn

sān bǎi yuè yī qǐ, yáo qiú xiāng què

300個字以上

青玉案元夕辛棄疾拼音版原文及翻譯

《青玉案元夕》是南宋文學家辛棄疾的一首詞作,描述了辛棄疾與戀人在元宵佳節之夜相思之情。下面是《青玉案元夕》的拼音版原文及翻譯:

yuán xī wú shēng dú yǒu rythm

huā měi tán qīng jì yǒu shen

wèi jīn lái xiāng sà bú kè

míng yuè lái mò yǔu nán shén

zǐ chú fēng xǐ yǐn xiào yàng

hóng yǎn zhēn qīng qíng xǐ shén

yǔ jì xīn yuán nián shì fén

cháng qióng mèng lǚ yǒu rén jīn

qíng chūn xīn lì qīng liǎo

jǐng yè wèi yú míng zhēn

rǔ wàn juān fēng xiāo xiāo shēn

shī ér ài yǔ yī duǒ mò

wǒ zhī nǐ qí diàn bú mǔ

jiù shì yǔ ài chéng yī rén

yàn fei dào xī bù zì mǔ

jiāo hái lái yī zhōng lì shén

míng yuè gōng suí yǒu hóng zhū

nán gē zì shì rén shēn

yú mèng zhōng yǒu yì biān jūn

yì qīng biān shǒu biàn mò shén

yī zhōng wén fèi yuè liú wū chūn

huāi jiàn qíng diàn cán kǔ xián

tú mò qí zhōng yǒu duàn jīn

yì bǐ zhōng yǒu yì bǐ yuán

青玉案(yǔàn)元夕(yuán xī),無(wú)聲(shēng)勝(dú)有(rhythm)。

花(huā)美(měi)談(tán)傾(qīng)濟(jì),為(wèi)誰(jīn)來(lái)相(xiāng)思(sà)不(bú)可(kè)?

明(míng)月(yuè)來(lái)沒(mò)有(yǒu)難(nán)尋(shén)。

子(zǐ)初(chū)風(fēng)吸(xǐ)音(yǐn)嘯(xiào)揚(yàng)。

紅(hóng)艷(yǎn)真(zhēn)清(qīng)情(qíng)細(xǐ)蠶(shén)。

雨(yǔ)季(jì)新(xīn)元(yuán)年(nián)事(shì)分(fén)。

長(cháng)瓊(qióng)夢(mèng)綠(lǚ)有(yǒu)人(rén)今(jīn)。

情(qíng)春(chūn)心(xīn)力(lì)情(qīng)了(liǎo),

靜(jǐng)夜(yè)未(wèi)雨(yǔ)明(míng)珍(zhēn)。

如(rú)丸(wàn)卷(juān)風(fēng)消(xiāo)小(xiāo)身(shēn)。

始(shī)而(ér)愛(ài)與(yǔ)一(yī)朵(duǒ)莫(mò)。

我(wǒ)之(zhī)你(nǐ)契(qí)典(diǎn)不(bú)暮(mǔ),

就(jiù)是(shì)與(yǔ)愛(ài)成(chéng)一(yī)人(rén)。

煙(yàn)飛(fēi)倒(dào)西(xī)不(bù)自(zì)暮(mǔ),

交(jiāo)海(hǎi)來(lái)一(yī)種(zhǒng)禮(lǐ)身(shēn)。

明(míng)月(yuè)宮(gōng)隨(suí)有(yǒu)紅(hóng)珠(zhū),

難(nán)割(gē)自(zì)是(shì)人(rén)身(shēn)。

魚(yú)夢(mèng)中(zhōng)有(yǒu)一(yī)邊(biān)軍(jūn),

一(yí)情(qīng)變(biān)手(shǒu)變(biàn)莫(mò)身(shén)。

一(yǐ)種(zhǒng)文(wén)非(fèi)月(yuè)流(liú)烏(wū)春(chū),

懷(huái)見(jiàn)情(qíng)殿(diàn)參(cán)苦(kǔ)賢(xián)。

徒(tú)抹(mò)其(qí)中(zhōng)有(yǒu)斷(duàn)金(jīn),

一(yí)筆(bǐ)中(zhōng)有(yǒu)一(yī)筆(bǐ)遠(yuán)。

這首詞作以元宵佳節之夜為背景,通過描寫辛棄疾與戀人之間的思念之情,表達了作者內心深處的憂傷與思緒。辛棄疾以細膩的筆觸描繪了元宵節的熱鬧景象,用凄美的詞句表達了思念之情。他將自己與戀人的相思之苦和無奈展現于詞作之中,用“難尋”、“未雨明珍”等詞句表達了對戀人的思念之情。整首詞作情感真摯,表達了作者對愛情的追求和珍視。

《青玉案元夕》是辛棄疾的代表作之一,它以細膩的筆觸描繪了戀人之間的浪漫情感,讓讀者們感受到了作者深情的表達。詞作中充滿了悲苦的思緒,同時也蘊含了對愛情的向往與渴望。這首詞作可以說是辛棄疾情感豐富的寫照,也是中國古代文學的珍品之一。